Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty naszych przyszłych Uczniów wraz z Opiekunami. Czekamy na Was! 🤩

 

Dzień Otwarty 2024

 

Rekrutacja podstawowa do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie się odbywała w terminie:

4 marca – 26 kwietnia 2024r - złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów lub warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 maja godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22 maja do 27 maja – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28 maja 2024 godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
  w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 4 marca 2024 r.
zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ustalonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni.

 

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć do wrzutki znajdującej się przy wejściu głównym szkoły.

Przyjmowanie dokumentów: od dnia 04.03.2024 r. do dnia 26.04.2024 r. do godz. 15.00

Druki można wydrukować ze strony internetowej szkoły lub  pobrać z portierni (przy wejściu do budynku).

Przy wypełnianiu dokumentów należy pamiętać: o podpisach rodziców (opiekunów prawnych), o wypełnieniu druków komputerowo lub drukowanymi literami, dołączeniu załączników potwierdzających spełnianie kryteriów.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie „Zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza w Gdyni ”.

Rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych:

4 marca do 26 kwietnia do godz. 15.00  - czas na składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej
 
08 maja do 15 maja – czas na przeprowadzenie testów sprawnościowych do klas sportowych
 
20 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie wyników testów sprawnościowych
 
22 maja, godz. 12.00 – podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 
Do 27 maja – potwierdzenie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
 
28 maja do godz. 12.00 – podanie do publicznej widomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Nie będą wywieszane listy nazwisk dzieci zakwalifikowanych z obwodu szkoły. 
 
Od 3 czerwca do 10 czerwca do godz. 15.00 – rekrutacja uzupełniająca 
 

 

Klasa I - oddział sportowy o profilu pływackim

 1. Rodzic wypełnia zgłoszenie (dziecko z obwodu szkoły) lub wniosek (dziecko spoza obwodu szkoły) i w wersji papierowej dostarcza do szkoły.
 2. Wypełnia zgodę na udział w teście sprawności fizycznej.
 3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego odbędzie się 14.05 o godzinie 15.45 na szkolnej pływalni.
 4. 20 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie wyników testów sprawnościowych.

Komunikat klasa sportowa o profilu pływackim 

 

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni

 

Dokumenty do pobrania

Z obwodu szkoły: Zgłoszenie do I klasy

Spoza obwodu: Wniosek do I klasy

 

Potwierdzenie woli przyjęcia

Klauzula informacyjna

1. OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE W SP 39

2. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP 39

3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

4. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

5. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO PRZEDSZKOLA W REJONIE

Zał. 1 Zgoda na udział w testach sprawności fizycznej - klasa sportowa

 

 

 

Zasady i przebieg rekrutacji

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni na rok szkolny 2024/2025 będzie się wg poniższego harmonogramu:

08 marcaudostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty oddziału przedszkolnego na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja  

11 marca godz. 12.00 do 22 marca godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 kwietnia godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 kwietnia godz. 12.00 do 25 kwietnia godz. 15.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w oddziale przedszkolnym

29 kwietnia godz. 12.00 – podanie do opinii publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

 

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.